KSBL 39 INS 3938/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSBL 39 INS 3938/2014 29 NSýR 87/2014-A-19

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenní vČci dlužník manžel Ondreje Polyáka, narozeného 29. prosince 1936, bytem v Liberci 3, Žitavská 393/6 a Malvíny Polyákové, narozené 9. srpna 1940, bytem v Liberci 1, Zho elecká 419/23, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-poboky v Liberci pod sp. zn. KSLB 39 INS 3938/2014, o insolvenním návrhu dlužník , o dovolání Ondreje Polyáka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. b ezna 2014, . j. KSLB 39 INS 3938/2014, 1 VSPH 566/2014-A-12, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužník potvrdil usnesení ze dne 18. února 2014, . j. KSLB 39 INS 3938/2014-A-5, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem-poboka v Liberci, odkazuje na ustanovení § 103, § 104 a § 128 odst. 1 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), odmítl insolvenní návrh dlužník . Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník Ondrej Polyák dovolání. Jelikož p i dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis -dále jen o. s. . ), insolvenní soud ho usnesením ze dne 27. ervna 2014, . j. KSLB 39 INS 3938/2014-A-15, dorueným dovolateli zvláš dne 2. ervence 2014, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lh tČ 15 dn ode dne doruení usnesení a souasnČ ho pouil o následcích neinnosti. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lh tČ urené ve výzvČ insolvenního soudu, ani pozdČji; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 vČty p ed st edníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. . ízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 29. zá í 2014 JUDr. Petr G e m m e l, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.