IV. ÚS 954/17
IV.ÚS 954/17 ze dne 11. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele Václava Sedláčka, proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. ledna 2016 sp. zn. 26 Co 1/2016, ze dne 1. března 2016 sp. zn. 26 Co 305/2015 a sp. zn. 26 Co 306/2015, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Stěžovatel ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 3. 2017 napadal v záhlaví označená rozhodnutí Krajského soudu v Brně v jeho exekuční věci, kterými mu byla uložena povinnost hradit náklady řízení exekutorovi. Stěžovatel tvrdil, že jednání soudu bylo nezákonné, rozhodnutí není řádně odůvodněno, nárok je promlčen atd.
2. Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Z provedeného lustra Ústavního soudu bylo zjištěno, že stěžovatel podal od roku 2010 k Ústavnímu soudu 13 ústavních stížností. Z předchozích řízení vedených Ústavním soudem vyplývá, že stěžovatel byl opakovaně o nutnosti zastoupení advokátem i o dalších náležitostech ústavní stížnosti poučen (kupř. řízení sp. zn. IV. ÚS 2876/14, III. ÚS 1223/16, II. ÚS 1277/16, III. ÚS 98/17).

3. Ústavní soud je toho názoru (který vyjádřil v mnoha věcech opakovaně), že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve zcela identických případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat poučení, že na Ústavní soud se (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku poučení dalšího, pro konkrétní řízení, neefektivním a formalistickým. (srov. usnesení ze dne 15. října 2008 sp. zn. II. ÚS 2291/08 in http://nalus.usoud.cz).

4. Soudci zpravodaji proto nezbylo, než přiměřeně použít ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2017

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.