IV. ÚS 925/17
IV.ÚS 925/17 ze dne 26. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti 1) společnosti Litera Plzeň, s. r. o., 2) Vlastivědného ústavu, z. ú. obou se sídlem v Plzni, Školní 940/68, zastoupených Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, advokátkou se sídlem v Plzni, náměstí Republiky 28, proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2016, č. j. 3 Cmo 267/2016-67, a Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2016, č. j. 2 Cm 23/2016-24, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze zamítl usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 2 Cm 23/2016-24, návrh stěžovatelů na nařízení předběžného opatření, jímž měla být žalovanému Klubu českých turistů uložena povinnost zdržet se zveřejňování informací týkajících se ukončení spolupráce s prvním stěžovatelem při vydávání časopisu "TURISTA", současně uveřejnit inzerci na časopis "Na Cestu" vydávaný druhým stěžovatelem a strpět inzerci, která v časopise "TURISTA" byla uveřejněna v minulosti. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. 12. 2016, č. j. 3 Cmo 267/2016-67, potvrdil usnesení nalézacího soudu.

Proti usnesením soudů obou stupňů se stěžovatelé brání ústavní stížností doručenou dne 27. 3. 2017 a navrhují, aby je Ústavní soud zrušil. Namítají zásah do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který spatřují v tom, že obecné soudy pochybily v požadavcích na osvědčení rozhodných skutečností, při vyhodnocení podmínek pro nařízení předběžného opatření a nepřípustně předjímaly výsledek řízení.
Ústavní stížnost byla podána včas, osobami oprávněnými a stěžovatelé jsou zastoupeni advokátem v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); rovněž není nepřípustná ve smyslu § 75 odst. 1 téhož zákona. Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti. K zásahu do rozhodování obecných soudů je povolán výhradně při vykročení z ústavního rámce jejich činnosti. Rozhodnutí o nařízení či zrušení předběžných opatření nepředstavují konečná (meritorní) rozhodnutí, nýbrž znamenají toliko zatímní úpravu poměrů účastníků. Také ony sice mohou znamenat zásah do ústavně zaručených základních práv nebo svobod, avšak pouze ve výjimečných případech - v projednávané věci však o takový případ nejde.

Obecné soudy nezasáhly do ústavně zaručených práv a svá rozhodnutí dostatečně odůvodnily, zejména ústavně konformním způsobem vyhodnotily povahu navrhovaného předběžného opatření ve vztahu k předmětu sporu. Dospěly k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho nařízení, ba co víc, že se věc (prozatím) jeví tak, že stěžovatelé nemohou uspět ani co do merita věci - s nárokem z neoprávněného zásahu do dobré pověsti právnické osoby či z nekalé soutěže. Soudy konstatovaly, že žalovanému nelze bránit, aby v časopise "TURISTA" informoval o ukončení spolupráce nebo o tom, že v době, kdy byl vydáváním časopisu smluvně pověřen první stěžovatel, byla v něm bez vědomí a proti vůli žalovaného uveřejňována inzerce na konkurenční časopis "Na Cestu", nově vydávaný stěžovateli. Na žalovaném nelze požadovat ani strpění či umožnění další takové inzerce.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2017

Vladimír Sládeček v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.