IV. ÚS 9/04
IV.ÚS 9/04 ze dne 22. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L.P., právně zastoupeného advokátkou JUDr. A.P., směřující proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. října 2003, sp. zn. 54 Co 191/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. ledna 2004 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora specifikovaného rozhodnutí odvolacího soudu. V rámci předběžných úkonů, zahrnujících posouzení obsahové a formální stránky ústavní stížnosti a opatření vyjádření účastníků řízení, Ústavní soud zjistil, že stěžovatel současně, dne 9. ledna 2004, podal v téže věci rovněž i dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, u něhož aktuálně dovolací řízení pod sp. zn. 30 Cdo 513/2004 probíhá . Je evidentní, že oba návrhy nemohou být projednávány současně.

Protože obecně se v minulosti, kdy byly podávány ústavní stížnosti souběžně s dovoláním, de facto z opatrnosti, v obavě z marného uplynutí lhůty dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jednalo o poměrně frekventovanou praxi, přijalo plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, a to bez ohledu na to, jak o něm bude rozhodnuto. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Výjimkou je pouze obnova řízení na kterou se tento postup nevztahuje. Tyto závěry byly publikovány formou sdělení Ústavního soudu pod č. 32 / 2003 Sb.

S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností mimo jakoukoli pochybnost i dovolání, je nutno ústavní stížnost hodnotit jako podanou předčasně, a proto ji Ústavní soud ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona posoudil jako podání nepřípustné a jako takovou ji dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není, dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona, odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2004

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.