IV. ÚS 845/07
IV.ÚS 845/07 ze dne 10. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. prosince 2009 ve věci navrhovatele L. L., zastoupeného Mgr. Kateřinou Sedláčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ostrovní 30, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2006 č. j. 11 Co 332/2006-32, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výroku o nákladech řízení ve výše citovaném usnesení s tím, že se rozhodnutím soudu cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej nepřípustným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu sdělení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 2. 2008 a jeho usnesení ze dne 23. 7. 2009 sp. zn. 20 Cdo 2348/2007 bylo zjištěno, že proti rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 11 Co 332/2006-32 podal dovolání oprávněný ve věci nařízení výkonu rozhodnutí proti povinnému, nyní stěžovateli, Nejvyšší soud ČR dovolání vyhověl, citované usnesení zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

Z výše uvedeného nutno konstatovat, že v návrhu napadené rozhodnutí bylo dne 23. 7. 2009 zrušeno Nejvyšším soudem ČR, ústavní stížnost tak nesměřuje proti pravomocnému rozhodnutí a je tedy stížností nepřípustnou. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku obsaženo [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2009

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.