IV. ÚS 826/17
IV.ÚS 826/17 ze dne 12. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 12. května 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. K., nyní ve Věznici Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 17. března 2017 doručeno nejasně formulované podání, kterým se stěžovatel zřejmě domáhal přezkoumání rozhodnutí vydaných v jeho trestních věcech, která však blíže neupřesnil. Podání neobsahuje žádné údaje, které by umožnily identifikovat trestní věc, žádné napadené rozhodnutí nebylo přiloženo. Pouze z nepřesného vyjádření lze usuzovat, že se stěžovatel domnívá, že se na něj měla vztahovat amnestie prezidenta republiky z ledna 2013. V podání není uvedena žádná ústavněprávní argumentace.
Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 23. března 2017 (výzva o zásilce byla doručena dne 27. března 2017), vyzván k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem a doložení kopie posledního rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje. Stěžovateli byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Stěžovatel na výzvu do dnešního dne nereagoval.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2017

Ja Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.