IV. ÚS 81/17
IV.ÚS 81/17 ze dne 20. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 20. března 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu PaedDr. Libuše Rektorové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 9. 1. 2017, se na Ústavní soud obrátila navrhovatelka s podáním, v němž uvedla, že svou "ústavní stížností napadá usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2016 č. j. 3 As 156/2016-166, jímž bylo zastaveno řízení o její kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2016". Napadené rozhodnutí nebylo přiloženo, navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem.

Protože podání nesplňovalo formální náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatelka byla o vadách podání vyrozuměna s tím, že ve smyslu připojeného písemného poučení musí v třicetidenní lhůtě vytčené vady podání odstranit a doplnit ho především o plnou moc zvoleného či ustanoveného advokáta.

Písemnou výzvu k odstranění vad podání včetně písemného poučení převzala navrhovatelka podle doručenky, založené na č. l. 4, dne 6. 2. 2017.

Dne 27. 1. 2017 obdržel Ústavní soud další podání navrhovatelky, označené jako "omluva", v němž uvedla, že byla ve dnech 9. 1. až 13. 1. 2017 na vyšetření v nemocnici, a že "bude o svém dalším zdravotním stavu Ústavní soud informovat".

V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 20. 2. 2017, navrhovatelka požádala o prodloužení dříve stanovené lhůty k odstranění vad návrhu o dalších 15 dnů tj. k datu 23. 3. 2017 s tím, že "současně podává žádost ohledně nákladů zastoupení advokátem". S ohledem na skutečnost, že v době doručení žádosti o prodloužení lhůty navrhovatelka měla ještě dostatek času k tomu, aby požádala Českou advokátní komoru (dále jen "ČAK"), pobočku v Brně o ustanovení advokáta k bezplatnému zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž neuvedla žádné relevantní důvody, které by jí bránily vyhovět podmínkám výzvy, Ústavní soud této její opakované žádosti nevyhověl. O nevyhovění žádosti byla navrhovatelka písemně vyrozuměna s tím, že lhůta k odstranění vad podání skončí dnem 8. 3. 2017. Písemné vyrozumění o nevyhovění její žádosti o prodloužení lhůty navrhovatelka převzala dne 28. 2. 2017 (č. l. 9).

I další obsáhlá podání navrhovatelky, která Ústavní soud obdržel dne 3. 3. 2017 a dne 8. 3. 2017, obsahovala pouze informace uvedené již v podání doručeném dne 20. 2. 2017, další žádost o prodloužení lhůty do 23. 3. 2017, "žádost ohledně nákladů zastoupení advokátem" a kopii zdravotního záznamu o vyšetření na ORL dne 1. 3. 2017 a dále sdělení, že "ze zdravotních důvodů dosud nebyla schopna sestavit ústavní stížnost a zajistit si advokáta přes ČAK (včetně podání vyplněných dotazníků na bezplatného advokáta)."
Ústavní soud dospěl k závěru, že na opakované žádosti o prodloužení původně stanovené lhůty již není nutné písemně reagovat, neboť by se tímto způsobem jen bezdůvodně protahovalo řízení. Navrhovatelka nijak nevysvětlila, z jakého důvodu nemůže vyplnit písemný dotazník ČAK na poskytnutí bezplatného zastoupení, i když jinak je v téže době schopna (ať již sama či s pomocí dcery, jak tvrdí) zasílat Ústavnímu soudu řadu obsáhlých písemných podání.

Lhůta v trvání třiceti dnů od obdržení výzvy a písemného poučení o vadách návrhu je dostatečná k tomu, aby navrhovatelka vady podání odstranila a doplnila je tak, jak byla informována v připojeném poučení ze dne 23. 1. 2017.

Je věcí každého stěžovatele, který se obrací na Ústavní soud s ústavní stížnosti, aby tak učinil způsobem a formou odpovídající zákonu o Ústavním soudu. V případě, že se poučením Ústavního soudu o odstranění vad návrhu takový subjekt řídit nehodlá, či tak nechce učinit v jemu poskytnuté lhůtě, musí počítat s následky spojenými s nerespektováním podmínek výzvy, o nichž byl předem vyrozuměn.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila ani je nedoplnila, Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. března 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.