IV. ÚS 79/04
IV.ÚS 79/04 ze dne 21. 4. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. A. P., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 11. 2003, čj. 30 Cdo 1171/2002 - 303,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, předaným k poštovní přepravě dne 26. 2. 2004, napadla stěžovatelka v záhlaví označené usnesení Nejvyššího soudu ČR. Její podání, které si sepsala sama, nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku přípisem ze dne 10. 3. 2004, který obdržela 29. 3. 2004, k odstranění vad podání. Upozornil ji, že pokud do 15. 4. 2004 nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, bude její návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku vyzval především k tomu, aby si v řízení před Ústavním soudem zajistila právní zastoupení.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené a neučinila tak ani do současné doby, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2004

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.