IV. ÚS 787/17
IV.ÚS 787/17 ze dne 31. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti 1) Jiřího Zavadila a 2) Aleny Benešové, zastoupených Mgr. Antonínem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Politických vězňů 359/2, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, č. j. 22 Cdo 5180/2016-396, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 14. 12. 2016, č. j. 22 Cdo 5180/2016-396, zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 2. 6. 2016, č. j. 69 Co 107/2016-367, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení; předmětem řízení je zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem. Proti rozsudku dovolacího soudu se stěžovatelé brání ústavní stížností podanou 14. 3. 2017.
Ústavní stížnost je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Citované ustanovení vyjadřuje zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, kterou je třeba pojímat jako krajní prostředek k ochraně práva nastupující teprve tehdy, není-li možná náprava postupy před obecnými soudy.

Ústavní stížnost je předčasná, neboť směřuje proti rozhodnutí dovolacího soudu, jímž byl zrušen rozsudek odvolacího soudu a věc vrácena k dalšímu řízení. Je třeba vyčkat výsledku řízení, a teprve proti konečnému rozhodnutí případně brojit ústavní stížností; za splnění podmínek zákona bude projednatelná až ústavní stížnost proti výslednému pravomocnému rozhodnutí nalézacího či odvolacího soudu, resp. rozhodnutí o dovolání. Do přezkumu finálního rozhodnutí bude Ústavním soudem případně zahrnut i právní názor vyslovený v nyní napadeném zrušujícím rozsudku. Ústavní soud závěrem podotýká, že do ústavně zaručených práv stěžovatelů nemohlo být zasaženo již proto, že rozsudek Nejvyššího soudu byl vydán k dovolání stěžovatelů, jinými slovy dovolací řízení bylo vedeno právě z jejich podnětu a Nejvyšší soud jim vyhověl.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.