IV. ÚS 775/17
IV.ÚS 775/17 ze dne 16. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 16. května 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele Michala Galáta, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2012 č. j. 34 Ad 77/2011-18, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 10. 3. 2017, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 3. 2017, stěžovatel žádal, jak plyne z obsahu ústavní stížnosti a sdělení České správy sociálního zabezpečení, oddělení stížností ze dne 2. 3. 2017 č. j. XXX XXX XXX, aby Ústavní soud "udělal všechno" aby obdržel finanční prostředky odvedené na pojistném České republice, resp. zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 9. 5. 2011, kterým byla zamítnuta jeho žádost o přiznání starobního důchodu.
II.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 23. 3. 2017 č. j. IV. ÚS 775/17-4 (doručení vykázáno dne 28. 3. 2017) vyzván k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem; byla mu stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že přes výzvu a poučení mu stěžovatel do dnešního dne nezaslal řádný návrh ani plnou moc pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. května 2017

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.