IV. ÚS 742/12
IV.ÚS 742/12 ze dne 2. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o podání stěžovatelky J. R., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 2. března 2012 doručeno podání, ve kterém se stěžovatelka obrátila na Ústavní soud ve věci exekučních řízení.
Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku výzvami ze dne 12. března 2012, 12. dubna 2012, 9. května 2012 a 16. května 2012 k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a dále určil stěžovatelce lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzvu k odstranění vad podání stěžovatelka osobně převzala dne 21. května 2012.

Ústavní soud je při své činnosti vázán právními předpisy, které vymezují jeho postavení a pravomoci. Mimo Ústavu České republiky je to zákon o Ústavním soudu. Ústavní soud je oprávněn jednat pouze na základě řádné ústavní stížnosti, která směřuje proti konkrétnímu pravomocnému rozhodnutí, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž bylo porušeno tvrzené stěžovatelovo základní právo zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Stanovená lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula ve středu dne 20. června 2012. Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. července 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.