IV. ÚS 74/04
IV.ÚS 74/04 ze dne 6. 5. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 74/04

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti MUDr. J. H. zastoupeného Mgr. Z. K. advokátem proti usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 34 C 135/2003 ze dne 4.12.2003, spojenou s dalšími stížnostními požadavky, s návrhem na projednání věci jako naléhavé, s návrhem na vydání předběžného opatření a s návrhem, aby bylo rozhodnuto, že náklady řízení stěžovatele a jeho právního zástupce zcela zaplatí stát,

takto :

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 2. 2004, domáhal na základě tvrzení, jež ve svém podání podrobně vyložil, tohoto nálezu Ústavního soudu:

"I. Zrušuje se usnesení Městského soudu v Praze, čj. 34 C 135/2003 ze dne 4.12.2003.

II. Soudní poplatek zpoplatnitelný soudem vůči žalobci za návrh na zahájení řízení Městského soudu v Praze čj. 34 C 135/2003 na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové celkově činí dle odst. 6 druhá věta Poznámek k položkám 1 a 2 [tj. dle Položky 1 písm. b)] Sazebníku poplatků zákona č. 549/1991 Sb. částku 5 000,- Kč. III. Městský soud v Praze má za povinnost v řízení sp. zn. 34 C 135/2003 doručit účastníkům řízení na straně žalované žalobu ve věci práva na ochranu osobnosti ze dne 27.10.2003 ve znění změny petitu ze dne 23.2.2004. IV.V řízení před Městským soudem v Praze věc projedná a rozhodne jiný samosoudce, než je JUDr. V. a JUDr. S. V. V řízení před Vrchním soudem v Praze věc projedná a rozhodne jiný senát než senát 1 Co, resp. jiní soudci než soudci JUDr. Ž., JUDr. F. a JUDr. Ř..

a věc se vrací se závazným právním názorem Ústavnímu soudu k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze".

Současně stěžovatel žádal, aby Ústavní soud věc jakožto naléhavou projednal ústavní stížnost přednostně, do nabytí právní moci nálezu předběžným opatřením rozhodl tak,

že Městský soud v Praze nesmí jednat a rozhodovat v řízení vedeném pod sp. zn. 34 C 135/2003 a akcesorickým výrokem rozhodl o nákladech řízení stěžovatele a jeho právního zástupce tak, že je zcela zaplatí stát. K ústavní stížnosti připojil dovětek; podáním, jež bylo Ústavnímu soudu doručeno 9.3.2004 ústavní stížnost zčásti opravil a zčásti doplnil. Všechna tato podání stěžovatele byla sepsána stěžovatelem samotným a až teprve k přípisu ze dne 23. 2. 2004 doručenému 9.3.2004 připojil stěžovatel jednak plnou moc udělenou advokátovi v záhlaví tohoto usnesení uvedenému a jednak prohlášení tohoto právního zástupce, že se též z "titulu zmocnitele s ústavní stížností a jejího doplnění ze dne 23. února 2004 sepsanou zastoupeným MUDr. J. H." ztotožňuje. Ústavní soud vyzval poté stěžovatele i jeho právního zástupce k odstranění vad podání vpředu uvedených. Stěžovatel i jeho právní zástupce reagovali na výzvu Ústavního soudu odmítavě a vyslovili ve svých přípisech doručených 5.4.2004 a 2.4.2004 přesvědčení, že ústavní stížnost nemusí být sepsána advokátem, nýbrž, že postačuje, aby se advokát s ústavní stížností sepsanou stěžovatelem samotným ztotožnil. Ústavní soud s odkazem na svoji ustálenou judikaturu připomenul jak stěžovateli i jeho právnímu zástupci, že takovýto jejich výklad relevantních ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, (dále jen "zákon") nemůže akceptovat a výzvu k odstranění vad ústavní stížnosti zopakoval s tím, že stanovil již druhou lhůtu ke splnění uvedené povinnosti. V běžící lhůtě sdělil právní zástupce stěžovatele, že ji bere na vědomí, avšak že se mu nepodaří ji dodržet, takže prosí o její prodloužení o 10 dnů, což v dané věci vzhledem k datu doručení druhé výzvy Ústavního soudu (15. 4. 2004) a druhé lhůty k odstranění vad stanovené na 10 dnů, znamenalo příslib odstranit vady návrhu do 5. 5. 2004. Vady návrhu však odstraněny nebyly. V důsledku toho nezbylo Ústavnímu soudu než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. května 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.