IV. ÚS 724/10
IV.ÚS 724/10 ze dne 20. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci stěžovatelky EDIAL, spol. s r. o., proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2008 sp. zn. 25 Cdo 269/2006 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 12. 2009 sp. zn. 14 Co 398/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Ústavnímu soudu byl dne 12. 3. 2010 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení výše citovaných rozsudků obecných soudů.
V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je nezbytné, aby byl stěžovatel, resp. stěžovatelka v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. O této skutečnosti byla stěžovatelka přípisem ze dne 23. 3. 2010 zpravena.

K odstranění vad návrhu byla stěžovatelce poskytnuta lhůta 20 dnů od doručení poučení o náležitostech podání. Z doručenky je zřejmé, že stěžovatelce byla předmětná výzva doručena dne 23. 3. 2010 a den následující, tedy 24. 3. 2010 jí počala běžet lhůta k odstranění vad, která skončila dne 12. 4. 2010.

Jelikož stěžovatelka ani do dne vydání tohoto rozhodnutí neodstranila vady podání, Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.