IV. ÚS 650/17
IV.ÚS 650/17 ze dne 22. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatelky Evy Hůlkové, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2017 sp. zn. 22 Co 478/2016, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Stěžovatelka ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 3. 2017, napadla v záhlaví označené rozhodnutí v její věci, aniž by uvedla konkrétní skutečnosti. Stěžovatelka tvrdila, že jednání soudu bylo podjaté a rozhodnutí je nezákonné, bez řádného odůvodnění atd.

2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad ve smyslu ustanovení § 41 zákona o Ústavním soudu.

3. Stěžovatelka nerespektovala ustanovení § 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem.

4. Stěžovatelka byla opakovaně o nutnosti zastoupení advokátem i o dalších náležitostech ústavní stížnosti poučena dne 8. 3. 2017 (č. l. 4). Ústavní soud vyhověl jejímu požadavku na prodloužení lhůty do 10. 4. 2017 (č. l. 7). Dále vyhověl opakované žádosti o prodloužení lhůty do 10. 5. 2017 (č. l. 9).

5. Rozhodnutím o určení advokáta Česká advokátní komora dne 5. 4. 2017 (č. j. 1072/17) určila pro zastupování stěžovatelky před Ústavním soudem Mgr. Petru Novotnou, advokátku se sídlem Tolstého 1062/19, Praha 10. Podáním ze dne 14. 5. 2017 (č. l. 12), po uplynutí stanovené konečné lhůty, se určená advokátka obrátila na Ústavní soud s žádostí o prodloužení lhůty k doplnění náležitostí ústavní stížnosti do 17. 5. 2017, a to aniž by k podání přiložila plnou moc stěžovatelky. Ústavní soud vyčkal do doby uplynutí navržené lhůty, ale dosud k odstranění vad podání nedošlo.
6. Ústavní soud uzavírá, že stěžovatelka byla Ústavním soudem řádně poučována o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (viz výzva z 8. 3. 2017). Z provedeného lustra Ústavního soudu bylo zjištěno, že stěžovatelka podala od roku 2013 k Ústavnímu soudu čtyři ústavní stížnosti a byla řádně poučena o podmínkách řízení o ústavní stížnosti.

7. Ústavní soud uzavírá, že je zcela zjevné, že podaný návrh tyto náležitosti nesplňuje, jelikož nebyl naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2017

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.