IV. ÚS 61/04
IV.ÚS 61/04 ze dne 12. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 61/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

IV. ÚS 61/04

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek 1. M. K. a 2. K. S., obou zastoupených Mgr. P. M., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2003, sp. zn. 15 Co 290/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 11. února 2004, která splňovala formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), napadly stěžovatelky ve své občanskoprávní věci rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2003 (15 Co 290/2003-115) a tvrdily, že jím bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny základních práv a svobod). Stěžovatelky proto navrhly zrušit napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze, jak je vpředu označeno.

Ústavní soud zjistil (č. l. 12 spisu Ústavního soudu), že proti označenému rozsudku Městského soudu v Praze bylo podáno dovolání, na jehož základě bylo rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2005 (26 Cdo 1791/2004) rozhodnuto tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2003 (15 Co 290/2003-115) a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. dubna 2003 (9 C 19/2001-97), ve spojení s usnesením ze dne 28. května 2003 (9 C 19/2001-99), se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 3 k dalšímu řízení.

Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Vzhledem ke kasačnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je zřejmé, že řízení před obecnými soudy není ukončeno pravomocným rozhodnutím. Ústavní stížností napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze, vzhledem k jeho zrušení Nejvyšším soudem ČR, po

právní stránce neexistuje. Z těchto důvodů posoudil Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelek jako nepřípustnou (§ 75 odst. 1 per analog. zákona o Ústavním soudu), a jako takovou ji soudcem zpravodajem odmítl [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.