IV. ÚS 596/17
IV.ÚS 596/17 ze dne 22. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Ing. Jarmily Sedláčkové, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Pikolou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, Ve Skalách 2597/2, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 11. 2016, č. j. 8 Co 1056/2016-61, a usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 8. 7. 2016, č. j. 31 EXE 9335/2015-43, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích zastavil usnesením ze dne 8. 7. 2016, č. j. 31 EXE 9335/2015-43, exekuci, uložil stěžovatelce (oprávněné) povinnost zaplatit vedlejší účastnici (povinné) náklady řízení a soudnímu exekutorovi náklady exekuce. Proti rozhodnutí podala stěžovatelka odvolání, které neobsahovalo zákonné náležitosti a bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem odmítnuto usnesením ze dne 8. 11. 2016, č. j. 8 Co 1056/2016-61, neboť stěžovatelka vady neodstranila ani přes řádně doručenou výzvu, v níž byla také poučena o následcích neodstranění vad odvolání. Proti usnesením odvolacího i nalézacího soudu se stěžovatelka brání ústavní stížností, ve které navrhuje, aby Ústavní soud rozhodnutí zrušil.
Ústavní stížnost je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť stěžovatelka řádně nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práva poskytuje. Citované ustanovení vyjadřuje zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, která je krajním prostředkem k ochraně práva nastupujícím teprve tehdy, pokud není možná náprava postupy před obecnými soudy, mj. pokud byly řádně vyčerpány veškeré dostupné procesní prostředky obrany.

Stěžovatelka se měla proti usnesení nalézacího soudu primárně bránit řádným odvoláním tak, aby bylo projednatelné, což však neučinila, neboť ani přes výzvu neodstranila vady odvolání, čímž sama zabránila jeho efektivnímu a řádnému projednání. Na nastalou situaci je nezbytné pohlížet, jako by stěžovatelka odvolání vůbec nepodala a nesplnila tak podmínku efektivního vyčerpání všech opravných prostředků. Ústavní stížnost je proto nepřípustná.

Na základě výše uvedených důvodů proto soudce zpravodaj ústavní stížnost podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.