IV. ÚS 56/12
IV.ÚS 56/12 ze dne 16. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. M. K., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2011 č. j. 64 Co 158/2011-152 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 4. května 2010 č. j. 12 C 127/2009-63, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 6. 1. 2012 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2012 zaslanou na jeho doručovací adresu, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzva k odstranění vad byla poštou Ústavnímu soudu vrácena dne 12. 3. 2012 jako nevyzvednutá. Dne 16. 2 2012 se stěžovatel telefonicky spojil s pracovnicí rejstříku A. K. a dotázal se na spisovou značku jím podané ústavní stížnosti, na složení senátu a soudce zpravodaje. Při této příležitosti mu bylo sděleno, že mu byla dne 13. 2. odeslána výzva k odstranění vad podání. K tomu stěžovatel sdělil, že výzvu doposud neobdržel a že se t. č. nachází v nemocnici (viz úřední záznam).

Výzvou Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2012 zaslanou na jeho doručovací adresu i na adresu jeho bydliště byl stěžovatel opětovně vyzván k odstranění vad podání, přičemž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 15 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzva byla z obou adres poštou opět vrácena zpět jako nevyzvednutá, a to zásilka zaslaná na adresu stěžovatelova bydliště dne 30. 4. 2012 a zásilka zaslaná na doručovací adresu dne 28. 6. 2012.

Ačkoliv si stěžovatel obě výzvy k odstranění vad podání nepřevzal, byl stěžovatel na vady podání upozorněn v telefonickém rozhovoru dne 16. 2. 2012 pracovnicí rejstříku Ústavního soudu, přičemž povinnost právního zastoupení advokátem byla stěžovateli známa i z dříve jím podaných několika ústavních stížností. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly stěžovatelem ani v dostatečně dlouhé době do 15. 7. 2012 odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. července 2012

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.