IV. ÚS 527/10
IV.ÚS 527/10 ze dne 27. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu L. M., směřujícího proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. To 355/2009-330 a rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi č. j. 1 T 267/2008-286, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 23. 2. 2010 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatel, jak patrno z poštovní doručenky, převzal dne 25. 3. 2010.
Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.