IV. ÚS 511/17
IV.ÚS 511/17 ze dne 18. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Kolbenova 942/38a, Praha 9, zastoupené JUDr. Pavlem Kačírkem, advokátem se sídlem Zenklova 66/230, Praha 8, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2016 č. j. 9 A 120/2016-58 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2016 č. j. 2 Afs 243/2016-34, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Dne 17. 2. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím soudů.
Ústavní soud zjistil, že v totožné věci podal insolvenční správce navrhovatele obsahově totožnou ústavní stížnost, která je vedena pod sp. zn. I. ÚS 521/17. Insolvenční správce tak učinil s ohledem na závěry usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2016 č. j. MSPH 99 INS 13278/2016-B-20, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2016 č. j. MSPH 99 INS 13278/2016-B-23. Ve výroku 2 písm. a) tohoto usnesení bylo navrhovateli zakázáno zahájit, vést či ukončit soudní, správní (včetně daňových) a jiných sporů či řízení, uplatnit změny či zpětvzetí žalob a jiných obdobných procesních návrhů, uzavření a změny rozhodčích doložek, uzavření smírů a jiných procesních úkonů, pokud se tyto spory či řízení týkají majetkové podstaty. Podle výroku 2 písm. c) předmětného usnesení přešlo oprávnění jednat v tomto rozsahu na insolvenčního správce.

Na základě výše uvedeného Ústavní soud posoudil ústavní stížnost jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným [§ 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů], a proto jej odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.