IV. ÚS 470/04
IV.ÚS 470/04 ze dne 23. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 470/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. Š., A. Š., Q. H., Ing. V. Č. a S. K., zastoupených JUDr. Alešem Janů, advokátem advokátní kanceláře v Táboře, Čelkovická 445, t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Ústavní soud obdržel dne 31. 12. 2004 podání stěžovatelů, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem spočívající ve skutečnosti, že k ústavní stížnosti nebyly přiloženy plné moci k zastoupení stěžovatelů advokátem v řízení před Ústavním soudem, ačkoliv tak bylo uvedeno ve stěžovateli podaném návrhu na zahájení řízení. Stěžovatelé byli proto prostřednictvím právního zástupce uvedeného v podání vyzváni k odstranění této vady podání, a to výzvou Ústavního soudu ze dne 7. února 2005, v níž jim byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byli upozorněni na to, že neodstranění vad podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Tato výzva byla právnímu zástupci stěžovatelů, jak je patrno z poštovní dodejky, doručena dne 14. 2. 2005. K uvedené výzvě předložil právní zástupce stěžovatelů dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 3. 2005 sedm stejnopisů ústavní stížnosti a jednu kopii rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nikoliv však plné moci stěžovatelů k zastupování před Ústavním soudem.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyla shora zmíněná vada podání odstraněna, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. 3. 2005

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.