IV. ÚS 461/04
IV.ÚS 461/04 ze dne 7. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 461/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. 3. 2005 soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele P. W., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, č. j. 22 C 109/96-180, a na něj navazujícímu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 27. 12. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, z jehož obsahu Ústavní soud dovodil, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Prostřednictvím svého podání se stěžovatel domáhal přezkumu v záhlaví uvedeného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě a na něj navazujícího rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, neboť byl přesvědčen, že obecné soudy byly při svém rozhodování nepřípustně ovlivněny právním zástupcem protistrany.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti, požadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není.

Stěžovatel především nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Stěžovatel rovněž ke svému návrhu nepřiložil kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku, jež mu zákon k ochraně jeho práva poskytoval.

Na existenci uvedených vad byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 17. 1. 2005, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 21. 1. 2005, lhůta stanovená za tímto účelem tedy marně uplynula dne 21. 2. 2005, a to bez toho, že by stěžovatel vytýkané vady odstranil. Ústavnímu soudu tedy nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 3. 2005 JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.