IV. ÚS 446/04
IV.ÚS 446/04 ze dne 24. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 446/04 #1

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. 10. 2005 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele M. J., o ústavní stížnosti, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 20. 12. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, z jehož obsahu Ústavní soud dovodil, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh na zahájení řízení nesplňoval formální náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, proto byl stěžovatel Ústavním soudem dne 17. 1. 2005 vyzván k odstranění vad podání. Tato výzva byla stěžovateli zaslána na adresu, jíž uvedl na svém návrhu, tedy u pana M. D., P., nicméně zásilka se dne 19. 1. 2005 Ústavnímu soudu vrátila nedoručená s vyznačeným údajem, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Ústavní soud se následně obrátil na Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, jež mu přípisem ze dne 10. 2. 2005 sdělilo, že stěžovatel nemá v současné době na území České republiky povolen pobyt a že byl dne 21. 12. 2004 vyhoštěn přes hraniční přechod Praha-Ruzyně. Po tomto zjištění Ústavní soud kontaktoval Ministerstvo spravedlnosti České republiky s žádostí o zjištění místa pobytu stěžovatele na základě součinnosti s justičními orgány Srbska a Černé hory, jíž byl stěžovatel státním příslušníkem. Avšak ani takto se nepodařilo místo pobytu stěžovatele zjistit, jak vyplývá z přípisu ministerstva spravedlnosti ze dne 13. 7. 2005. Ústavní soud proto postupoval v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu a ustanovil stěžovateli, jehož pobyt není znám, opatrovníka, a to JUDr. et Mgr. M. Č., s adresou pro doručování: B. Ústavní soud následně adresoval ustanovenému opatrovníkovi výzvu k odstranění vad podání, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu v délce 15 dnů. Výzva k odstranění vad podání byla opatrovníkovi doručena dne 4. 10. 2005, lhůta tedy marně uplynula dne 18. 10. 2005, a to bez toho, že by vytýkané vady byly odstraněny. Ústavnímu soudu proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. 10. 2005

Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.