IV. ÚS 43/04
IV.ÚS 43/04 ze dne 26. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 43/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Pavla Rychetského a Miloslava Výborného, ve věci ústavní stížnosti Ing. S. P., zastoupené JUDr. R. P., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. října 2003 č. j. 9 Co 331/2001-41, takto:

Řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. února 2004, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí obecného soudu, neboť se domnívala, že tímto rozhodnutím bylo porušeno její právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).

Ústavní soud poté, co zjistil, že stěžovatelka zároveň citované rozhodnutí napadla dovoláním, usnesením ze dne 30. června 2004 dle ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s ust. § 109 odst. 2 o.s.ř. řízení přerušil do doby, než ve věci rozhodne Nejvyšší soud.

Dopisem ze dne 22. srpna 2005 zaslala stěžovatelka Ústavnímu soudu kopii rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne 23. června 2005 č. j. 25 Cdo 379/2004-52, jímž Nejvyšší soud stížností napadené rozhodnutí zrušil) o jí podaném dovolání a zároveň vzala vzhledem k výsledku dovolacího řízení ústavní stížnost zpět.

Dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a stížnost vzala zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. září 2005

Michaela Židlická předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.