IV. ÚS 428/04
IV.ÚS 428/04 ze dne 7. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 428/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. 2. 2005 soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatelky M. S., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 7. 2004, č. j. 6 Co 1092/2004-64, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 10. 12. 2004 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala přezkumu v záhlaví uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti, požadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není.

Stěžovatelka především nerespektovala § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Stěžovatelka rovněž ve svém návrhu nesdělila, jaká opatření má Ústavní soud v rámci své pravomoci (§ 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) na ochranu jejích ústavně zaručených práv přijmout a také nepřiložila kopii rozhodnutí o posledním opravném prostředku, jež jí zákon k ochraně jejího práva poskytoval.

Na existenci uvedených vad byla stěžovatelka upozorněna přípisem ze dne 29. 12. 2004, jímž jí současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů.

Výzva k odstranění vad byla stěžovatelce doručena dne 31. 12. 2004, lhůta stanovená za tímto účelem tedy marně uplynula dne 29. 1. 2005, a to bez toho, že by stěžovatelka vytýkané vady odstranila. Ústavnímu soudu tedy nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 2. 2005

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.