IV. ÚS 427/17
IV.ÚS 427/17 ze dne 11. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti A. K., t. č. Věznice, 357 51 Kynšperk nad Ohří, proti stanovení povinnosti hradit náklady výkonu trestu, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním označeným jako "stížnost podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody" se stěžovatel domáhal přepočtu nákladů výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří za dobu od 24. 11. 2015 do 1. 2. 2017.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Ústavní soud")], zejména však stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů formální i obsahové vady svého návrhu odstranil, a zároveň ho poučil, že nestane-li se tak, bude jeho návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručována dne 23. 2. 2017, podle prohlášení doručujícího orgánu však stěžovatel odepřel písemnost převzít bez uvedení důvodu. Zásilka byla doručována prostřednictvím Vězeňské služby České republiky (§ 48 odst. 2 občanského soudního řádu) a ze záznamu příslušné úřední osoby je zřejmé, že adresát byl o následcích odepření přijetí zásilky poučen (§ 50c odst. 1 o. s. ř.).

S odepřením přijetí písemnosti spojuje zákon fikci doručení, a proto Ústavní soud považoval písemnost (výzvu k odstranění vad ústavní stížnosti) za doručenou dnem odepření jejího přijetí. Následující den, tedy dnem 24. 2. 2017, počala stěžovateli plynout lhůta 30 dnů k odstranění vad návrhu, která skončila dnem 27. 3. 2017 (pondělí).
Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého podání neodstranil, Ústavní soud jeho návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2017

Milada Tomková v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.