IV. ÚS 421/04
IV.ÚS 421/04 ze dne 16. 12. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 16. prosince 2004 soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph. D. ve věci ústavní stížnosti M. F. a I. F. zastoupených Mgr. D. R., advokátem v níž žádali zrušení části Rozvrhu práce Okresního soudu v Karlových Varech pro rok 2004, na základě které byla ve věci sp. zn. 10 C 154/2002 provedena výměna soudce Mgr. F. soudcem Mgr. P.,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 6. 12. 2004 se stěžovatelé domáhali zrušení výše uvedené části rozvrhu práce, s odůvodněním, že aplikací rozvrhu práce ve věci, v níž jsou správkyní konkursní podstaty žalováni o zaplacení částky 384.292,- Kč, byli odejmuti zákonnému soudci, čímž došlo k porušení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále "Listina"). Stěžovatelé namítli, že věc, v níž je nařízeno jednání na den 21. 12. 2004, a v níž bylo odvolacím soudem již dvakrát zrušeno rozhodnutí soudu prvostupňového, by měl rozhodovat původní soudce prvostupňového soudu, který je s věcí obeznámen.

Soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda je podaný návrh způsobilý věcného projednání Ústavním soudem (§ 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, dále "zákon"). Podle ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona je fyzická osoba oprávněna podat ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy jestliže tvrdí, že pravomocným r o z h o d n u t í m v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo j i n ý m z á s a h e m orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda. Vyhoví-li Ústavní soud ústavní stížnosti, vysloví v nálezu, které ústavně zaručené právo nebo svoboda a jaké ustanovení ústavního zákona byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo (ust. § 82 odst. 2 písm. a) zákona). Bylo-li vyhověno ústavní stížnosti Ústavní soud buď zruší napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo zakáže příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva či svobody pokračoval, a přikáže mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením [ust. § 82 odst. 3 písm. a) a b) zákona].

Z uvedeného je zřejmé, že Ústavní soud je v řízení o ústavní stížnosti příslušný pouze k rozhodnutí o zrušení konkrétního individuálního právního aktu, nebo k vydání zákazu pokračovat v zásahu. Z citovaných ustanovení je dále nepochybně zřejmé, že musí jít o rozhodnutí minulé, resp. o zásah, který trvá.

Ústavní stížnost je návrhem, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný

Z ústavní stížnosti vyplývá, že stěžovatelé podali ústavní stížnost proti aplikaci rozvrhu práce. Ústavní soud si vyžádal předmětný rozvrh práce a konstatuje, že změna soudce proběhla v souladu s rozvrhem práce, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2004. Přitom poslední kasační rozhodnutí, které vyvolalo nutnost věc znovu projednat u okresního soudu, bylo vydáno dne 15. 9. 2004, tedy po nabytí účinnosti změny rozvrhu práce. Rozvrh práce je stanoven pro budoucí případy a splňuje znaky normativity, tj. upravuje neurčitý počet případů stejného druhu. Stěžovatelé netvrdili, že by ke změně soudce došlo díky účelové manipulaci s rozvrhem a ani Ústavní soud nezjistil nic, co by takovému zásahu, který by nepochybně byl zásahem do práva na zákonného soudce, nasvědčovalo.

Proto soudce zpravodaj, aniž by se mohl zabývat meritem věci, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl, jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 16. prosince 2004 Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.