IV. ÚS 418/10
IV.ÚS 418/10 ze dne 19. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. P. K., proti rozhodnutím Okresního soudu ve Vyškově č. j. 5 Nc 656/2004 -152 a 162, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 12. února 2010 doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal posouzení rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově, který ve věci zbavení způsobilosti stěžovatele k právním úkonům vedené pod sp. zn. 5 Nc 656/2004, ustanovil stěžovateli opatrovníka z řad advokátů.

Návrh stěžovatele nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 17. února 2010 k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a určil mu lhůtu 14 dnů od doručení výzvy. Výzvu k odstranění vad podání stěžovatel osobně převzal dne 26. února 2010.
Stanovená lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula. Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2010

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.