IV. ÚS 4167/16
IV.ÚS 4167/16 ze dne 25. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Jiřiny Dubčákové, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka se návrhem doručeným Ústavnímu soudu 20. 12. 2016 domáhá zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 178/2016-15 ze dne 11. 10. 2016, kterým byla zamítnuta její žádost o ustanovení zástupce a o placení soudního poplatku a usnesení téhož soudu o zastavení řízení č. j. 5 As 178/2016-25 ze dne 30. 11. 2016.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka dne 25. 1. 2017 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byla současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Podle záznamu doručující pošty uvedenou výzvu navrhovatelka převzala dne 27. 1. 2017

Dne 7. 3. 2017 byl České advokátní komoře postoupen materiál nedopatřením zaslaný Ústavnímu soudu, ve kterém navrhovatelka žádá o ustanovení advokáta. Z uvedeného důvodu a na žádost navrhovatelky jí byla přípisem Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2017, doručeným oproti podpisu dne 17. 3. 2017, prodloužena lhůta pro odstranění vad návrhu o dalších 30 dnů. Navrhovatelka přitom byla opět výslovně upozorněna, že pokud vady návrhu neodstraní v prodloužené lhůtě, bude podání bez dalšího odmítnuto. Dne 17. 3. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení navrhovatelky, ve kterém uvádí, že nesouhlasí s ustanovením advokáta Mgr. Hloušky Českou advokátní komorou, odvolává jej, neudělila mu plnou moc a pokud tento advokát již podal Ústavnímu soudu "žalobu", má být považována za neplatnou.
Protože navrhovatelka ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranila, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.