IV. ÚS 407/04
IV.ÚS 407/04 ze dne 9. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 407/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele S. M., o návrhu ze dne 19. 11. 2004, jímž brojí proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1358/2004-354, ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1355/2004-345, ze dne 15. 7. 2004, č.j. Cdo 1357/2004-351, ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1356/2004-348, ze dne 23. 9. 2004, č.j. 20 Cdo 2030/2003-130, ze dne 23. 9. 2004, č.j. 20 Cdo 2031/2003-132, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30. 9. 2004, č.j. 3 Ads 47/2004-21, ze dne 19. 10. 2004, č.j. Nao 28/2004-39, ze dne 30. 9. 2004, č.j. 3 Ads 32/2004-80, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění:

Dne 24. 11. 2004 byl Ústavnímu soudu doručen návrh pana S. M. na zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1358/2004-354, ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1355/2004-345, ze dne 15. 7. 2004, č.j. Cdo 1357/2004-351, ze dne 15. 7. 2004, č.j. 30 Cdo 1356/2004-348, ze dne 23. 9. 2004, č.j. 20 Cdo 2030/2003-130, ze dne 23. 9. 2004, č.j. 20 Cdo 2031/2003-132, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30. 9. 2004, č.j. 3 Ads 47/2004-21, ze dne 19. 10. 2004, č.j. Nao 28/2004-39, ze dne 30. 9. 2004, č.j. 3 Ads 32/2004-80. Stěžovatel je toho názoru, že výše uvedenými rozhodnutími obecných soudů došlo k zásahu do základních práv, jež jsou mu garantována čl. 3, čl. 4, čl. 10, čl. 96 odst. 1, 2, čl. 87 odst. l d) Ústavy ČR a čl. 1, čl. 3 odst. 3, čl. 6 odst. 1, 2, čl 8, čl. 30 odst. 1, 2, čl. 31, čl. 37 odst. 2, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Jelikož výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 27. 9. 2005, a vady podání nebyly do dnešního dne odstraněny, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. 11. 2005

Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.