IV. ÚS 399/10
IV.ÚS 399/10 ze dne 15. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. N., proti usnesení o nepropuštění z výkonu trestu odnětí svobody, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 10. února 2010 se domáhal zrušení blíže neoznačeného rozhodnutí o nepropuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 419 tr. zákona uloženého trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 4, neboť je mu upíráno ústavně zaručené právo na osobní svobodu.

Stěžovatel tvrdil, že již od 1. ledna 2010 není skutek, za který mu byl uložen trest, přečinem ani zločinem podle platného trestního zákona, vydáním tohoto rozhodnutí orgány veřejné moci porušily jeho právo na svobodu.
Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 18. února 2010 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 10. března 2010) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 15. března 2010

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.