IV. ÚS 3985/13
IV.ÚS 3985/13 ze dne 4. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2013 sp. zn. 9 To 296/2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 12. 2013 stěžovatel brojí proti "usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2013 sp. zn. 9 To 296/2013". Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost, zejména v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad tohoto podání. Zároveň stěžovatele poučil o možnosti určení advokáta bezplatně nebo za sníženou odměnu.
K odstranění vad mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení výzvy. Současně jej upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Stěžovatel uvedenou výzvu obdržel dne 6. 1. 2014. V této lhůtě však stěžovatel vady neodstranil. Zaslal Ústavnímu soudu toliko další nekvalifikované podání.

Nad rámec uvedeného Ústavní soud dodává, že brojil-li by stěžovatel advokátem sepsanou ústavní stížností proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, bylo by nutno zvažovat přípustnost takového stížnostního žádání, neboť uvedené rozhodnutí není v dané věci konečným.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. února 2014

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.