IV. ÚS 398/04
IV.ÚS 398/04 ze dne 29. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 398/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 29. června 2005 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Elišky Wagnerové v právní věci stěžovatelky Profireal a.s., se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 80, zastoupené JUDr. J. B., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2004, č. j. 21 Co 254/2004-76, a o návrhu na zrušení § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

I. Řízení o ústavní stížnosti se zastavuje.

II. Návrh na zrušení § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byl dne 16. 11. 2004 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba o zaplacení částky 16 000 Kč s příslušenstvím. Stěžovatel dále navrhl, aby Ústavní soud zrušil § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se domníval, že toto ustanovení je v rozporu s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces obsaženým v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Dne 15. 6. 2005 obdržel Ústavní soud přípis, v němž stěžovatel sdělil, že bere svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět. Ústavní soud proto, v souladu s § 77 zákona o Ústavním soudu, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Po zpětvzetí ústavní stížnosti již nadále nebyla splněna podmínka pro podání návrhu na zrušení právního předpisu obsažená v § 64 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, Ústavnímu soudu tedy nezbylo než návrh na zrušení § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. c) a § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. 6. 2005

Michaela Židlická předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.