IV. ÚS 397/04
IV.ÚS 397/04 ze dne 24. 11. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl dne 24. listopadu 2004 soudcem zpravodajem, JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti L. N. právně zastoupené JUDr. J. D. advokátkou proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2004, sp. zn. 18 Co 84/2003, t a k t o :

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 15. 11. 2004, která byla téhož dne předána poštovní přepravě a Ústavnímu soudu doručena dne 16. 11. 2004, se stěžovatelka domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, počíná dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Dotazem učiněným na Okresním soudě v Třebíči Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo stěžovatelce doručeno dne 13. 8. 2004. Z uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla zachována. Za této situace Ústavní soud také stěžovatelku nevyzýval k odstranění celé řady vad, jimiž její návrh trpí.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítnul jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění).

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2004 Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.