IV. ÚS 3952/12
IV.ÚS 3952/12 ze dne 1. 11. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti P. Č., zastoupeného JUDr. Arnoštem Hanáčkem, advokátem, AK se sídlem třída Kapitána Jaroše 19, 602 00 Brno, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2012 č. j. 4 As 36/2012-32 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností z důvodů v ní vyložených domáhá se stěžovatel zrušení shora uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu.
Ústavní stížnost je zjevně dílem neopodstatněná a dílem podaná osobou k jejímu podání neoprávněnou.

Nejvyšší správní soud v napadeném rozhodnutí přehledně a srozumitelně vysvětlil, proč výroky napadeného usnesení kasační stížnost zamítl (I.), rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (II.) a přiznal ve výši 2 400,- Kč ustanovenému zástupci stěžovatele odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů (III.).

Ústavní soud, nemaje proti výrokům a odůvodnění stěžovaného rozhodnutí žádných výhrad, plně na ně, bez potřeby cokoliv k nim dalšího dodávat, odkazuje.

Porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv, které by opodstatňovalo zásah Ústavního soudu, shledáno nebylo. Výrok III. naříkaného rozhodnutí nikterak se navíc stěžovatele nedotýká, pročež ve vztahu k němu postrádá stěžovatel návrhovou legitimaci.

Pro uvedené nebyl stěžovatel, resp. jeho zástupce, vyzýván k odstranění celé řady formálních vad předloženého návrhu, neboť byť by i byly tyto vady napraveny, nic by to nezměnilo na nutnosti ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) a § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.