IV. ÚS 393/17
IV.ÚS 393/17 ze dne 27. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Jaromírem Jirsou ve věci návrhu L. Č., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Bělušice, P. O. BOX 1, 435 26 Bečov u Mostu, bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. listopadu 2015, č. j. 6 To 487/2015-269, a proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. října 2015, č. j. 4 T 114/2015-244, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním došlým Ústavnímu soudu dne 7. února 2017, označeným jako stížnost, se navrhovatel domáhá přezkumu výše citovaných rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti podle § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel přípisem ze dne 15. února 2017, doručeným mu 17. února 2017, vyzván k odstranění vad podání a byla mu stanovena lhůta v trvání 30 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Protože navrhovatel do dnešního dne na výzvu žádným způsobem nereagoval, soudce zpravodaj podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2017

JUDr. Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.