IV. ÚS 39/04
IV.ÚS 39/04 ze dne 27. 1. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 39/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v neveřejném jednání soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti J. S., právně zastoupeného Doc. JUDr. K. K., CSc., směřující proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. října 2003, sp. zn. 18 Co 515/2003 a Okresního soudu Plzeň - město ze dne 11. srpna 2003, sp. zn. 72 E 845/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 30. ledna 2004 podání stěžovatele, jímž se dožadoval zrušení shora označených rozhodnutí. Řízení v jeho věci bylo zahájeno uplatněním nároku oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Okresní pojišťovny v Chebu, dle jejího platebního výměru ze dne 18. srpna 2000, č. 4240001345. Shora označeným rozhodnutím Okresního soudu Plzeň - město byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Stěžovatel proti tomuto rozhodnutí podal odvolání. Dne 2. prosince 2003 bylo stěžovateli doručeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. října 2003, sp. zn. 18 Co 515/2003, kterým bylo rozhodnutí soudu prvého stupně potvrzeno.

Ústavní soud si k projednání věci shromáždil podklady, zejména spis Okresního soudu Plzeň - město, sp. zn. 72 E 845/2003. Před věcným posouzením ústavní stížnosti se Ústavní soud nejprve zabýval formálními náležitostmi.

Podle tvrzení stěžovatele, uvedeného v ústavní stížnosti, mu bylo napadené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 20. října 2003, sp. zn. 18 Co 515/2003, doručeno dne 2. prosince 2003. Ve spisu Okresního soudu Plzeň - město je však u napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni založena pouze jedna doručenka adresovaná stěžovateli. Na doručence je uvedeno datum 25. listopadu 2003.

Dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práv přiznává. Tato lhůta začala běžet dnem doručení, a marně uplynula v pátek 23. ledna 2004. Ústavní stížnost byla k poštovní přepravě podána teprve 29. ledna 2004, tedy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.