IV. ÚS 3834/13
IV.ÚS 3834/13 ze dne 11. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu L. L., t.č. ve věznici Ostrava - Heřmanice, bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutím Okresního soudu v Bruntále ze dne 6. března 2013, sp. zn. 1 Tm 7/2013, Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. dubna 2013, sp. zn. 5 To 123/2013 a Nejvyššího soudu ze dne 16. října 2013, č.j. 5 Tdo 941/2013-29, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako žádost o prověření a projednání věcí, které proběhly v jeho trestní věci. Uvedl, že rozhodnutím soudu prvého stupně byl shledán vinným z trestných činů loupeže, dle § 173 odstavce 1 trestního zákoníku, a porušování domovní svobody, dle § 178 odstavce 1 a 2 trestního zákoníku, a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Jeho odvolání bylo zamítnuto, dovolání odmítnuto. Napadená rozhodnutí navrhovatel považuje za nesprávná.
Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu) ani nepřiložil jeho kopii (§ 72 odstavec 6 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 9. ledna 2014, doručeným mu dne 13. ledna 2014, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2014

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.