IV. ÚS 380/09
IV.ÚS 380/09 ze dne 23. 11. 2009

K povinnosti ochrany základních práv a svobod obecnými soudy, principu subsidiarity při ochraně základních práv a svobod a uplatnění principu proporcionality v trestním řízení

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci stěžovatele J. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 126, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1427/2008 ze dne 27. 11. 2008, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 6 To 95/2006-1624 z 15. 3. 2007 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky Olomouc, sp. zn. 28T 5/2003 ze dne 23. 8. 2006, za účasti Krajského soudu v Ostravě, pobočky Olomouc, Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu, jako účastníků řízení a Vrchního státního zastupitelství, jako vedlejšího účastníka, o doplnění nálezu Ústavního soudu ze dne 12. října 2009 sp. zn. VI. ÚS 380/09, takto:
Do nálezu Ústavního soudu ze dne 12. října 2009 sp. zn. VI. ÚS 380/09 se doplňuje toto poučení o opravných prostředcích: "Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat."
Odůvodnění:

Ústavní soud opomněl ve svém nálezu ze dne 12. října 2009, vedeném pod sp. zn. VI. ÚS 380/09, poučit stěžovatele a účastníky řízení (resp. vedlejší účastníky řízení) o tom, že proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
Protože se jedná o zjevnou nesprávnost, předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu vydává ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 164 a § 167 odst. 2 o. s. ř. toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2009

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.