IV. ÚS 3693/12
IV.ÚS 3693/12 ze dne 16. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu společnosti TEMPLUM - společenské hry, s.r.o., IČ 257 76 941, se sídlem Praha 5, Radlická 49, bez právního zastoupení, směřujícímu proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2011, č.j. 9 Ca 215/2010-110, a Nejvyššího správního soudu ze dne 25. září 2012, č.j. 8 As 46/2012-128, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 24. září 2012, se navrhovatelka domáhala zrušení napadených rozhodnutí, jímž mělo být zasaženo do jejích zaručených práv.
Usnesením Nejvyššího správního soudu bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku.

Ústavní soud se nejprve zaměřil na splnění procesních náležitostí projednávaného podání k Ústavnímu soudu, přičemž především zjistil, že navrhovatelka není právně zastoupena. Z lustra podání navrhovatelky se přitom podává, že se na Ústavní soud obrátila opakovaně, přičemž opakovaně bez právního zastoupení. Navrhovatelka přitom byla v minulosti opakovaně poučena o náležitostech ústavní stížnosti, zejména na nezbytnost právního zastoupení s tím, že neodstranění této vady ve stanovené lhůtě je důvodem k odmítnutí ústavní stížnosti. Lze tedy vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé stěžovatelce zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem. Za této situace by nové poučování o vadách ústavní stížnosti a možnostech jejich odstranění bylo jen postupem neefektivním a formalistickým.

Stěžovatelka přesto nerespektovala ustanovení § 30 odstavce 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), který ukládá fyzickým nebo právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, přičemž podání doručila pouze v jednom vyhotovení, tedy v rozporu s ustanovením § 34 odstavce 2 zákona o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne. V projednávaném případě tato situace nastala, a proto Ústavní soud návrh odmítl, aniž by vyzýval navrhovatelku k odstranění vad podání.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.