IV. ÚS 3692/11
IV.ÚS 3692/11 ze dne 19. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 19. září 2012 ve věci navrhovatelky Amcico pojišťovna a. s., se sídlem v Praze 1, V Celnici 1028/10, zastoupené JUDr. Luďkem Krajhanzlem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2011 č. j. 14 Co 316/2009-289, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označeného rozsudku, a to jeho výroku o nákladech řízení, na které jí právo k náhradě proti žalobkyni přiznáno nebylo, přestože byla v řízení úspěšná.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Soudce mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej nepřípustným [§ 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb.].

Z obsahu rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 369/2012 bylo shledáno, že jmenovaný soud dne 25. července 2012 rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2011, proti jehož výroku o nákladech řízení ústavní stížnost směřuje, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Na základě konstatovaného zjištění je nepochybné, že ústavní stížnost již nesměřuje proti pravomocnému rozsudku - ten byl Nejvyšším soudem zrušen, o věci samé i nákladech řízení účastníků a tedy i stěžovatelky bude znovu jednáno a rozhodováno. Ústavní stížnost brojící proti předmětnému zrušenému rozsudku je tak stížností nepřípustnou. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.