IV. ÚS 3602/12
IV.ÚS 3602/12 ze dne 18. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti J. N., proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 1993 č. j. 15 C 89/93-11 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Pro důvody v ústavní stížnosti přednesené navrhl stěžovatel zrušení rozsudku shora uvedeného.
Ze spisu Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 15 C 89/93 bylo zjištěno, že stěžovaným rozsudkem rozhodl tento soud ve věci navrhovatelky (žalobkyně) V. V. proti odpůrci (žalovanému) městu Olomouc; tato zjištění korespondují i s tvrzeními obsaženými v ústavní stížnosti. Rozsudek byl řádně doručen účastníkům řízení a vešel v právní moc dne 29. 7. 1993.

Z uvedeného je zjevné, že ústavní stížnost předkládá navrhovatel k jejímu podání zjevně neoprávněný; současně je evidentní, že návrh je podáván opožděně.

S ohledem na ustanovení čl. 88 odst. 1 Ústavy a § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, bylo proto nutno ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona.

Vyzývat stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti, popř. vyčkávat, učiní-li tak sám (jak avizoval podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 9. 2012), bylo by bezvýznamné, neboť byť by i byla ústavní stížnost formálně bezvadná, nic by to na důvodech vedoucích k jejímu odmítnutí změnit nemohlo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 18. října 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.