IV. ÚS 3581/13
IV.ÚS 3581/13 ze dne 27. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 27. ledna 2014 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou, v právní věci stěžovatele Pavla Janíčka, zastoupeného JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem Svatojánské nám. 47, Trutnov, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 10 To 212/2013-43 ze dne 11. 7. 2013 a usnesení Okresního soudu v Trutnově č. j. 17 PP 74/2013-34 ze dne 6. 6. 2013 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Dne 26. 11. 2013 obdržel Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), doplněný přípisem ze dne 23. 1. 2014, jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.
Dříve než mohl Ústavní soud přistoupit k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, byl povinen zkoumat, zda byla ústavní stížnost podána včas, zda byla přípustná a zda splňovala i další obsahové a formální náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu.

Dle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V nyní projednávané věci bylo tímto rozhodnutím usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 10 To 212/2013-43 ze dne 11. 7. 2013, které bylo dle sdělení Okresního soudu v Trutnově stěžovateli doručeno dne 23. 7. 2013. Jestliže stěžovatel předal svůj návrh k poštovní přepravě až dne 25. 11. 2013, učinil tak zjevně po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty a Ústavnímu soudu nezbylo než jeho ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Pouze pro úplnost Ústavní soud uvádí, že ústavní stížnost by nebyla způsobilá věcného projednání ani ve vztahu k usnesení Okresního soudu v Trutnově č. j. 17 Nt 1087/2013-32 ze dne 10. 10. 2013, které stěžovatel uvedl ve svém původním podání, a které již nebylo v doplnění učiněném právním zástupcem stěžovatele zmíněno. Předmětným usnesením byl zamítnut návrh stěžovatele na přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení a proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost (§ 333b odst. 2 trestního řádu). Ve vztahu k citovanému usnesení tedy nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky k ochraně práva (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), resp. pokud byly, pak stěžovatel rozhodnutí o opravném prostředku nenapadl, což by činilo jeho ústavní stížnost nepřípustnou a zakládalo by důvod k odmítnutí ústavní stížnosti dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2014

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.