IV. ÚS 3547/13
IV.ÚS 3547/13 ze dne 22. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci stěžovatelky Jany Szivákové, právně zastoupené Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, advokátkou se sídlem nám. Republiky 28, Plzeň, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2013 č. j. 25 Cdo 695/2012-400, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavnímu soudu byl dne 22. 11. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Nejvyššího soudu.

Z předmětné ústavní stížnosti vyplývá, že napadeným rozsudkem byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2011 č. j. 56 Co 127/2011-352 a rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 26. 10. 2010 č. j. 14 C 327/2006-333 s tím, že věc byla vrácena Okresnímu soudu Plzeň-město k dalšímu řízení.

Stěžovatelce je tak opětovně dána možnost uplatňovat svá práva před obecnými soudy a ústavní stížnost je tak třeba vnímat jako předčasně podanou. Řízení před obecnými soudy nelze v tuto chvíli považovat za skončené a nebyla tak naplněna podmínka subsidiarity ústavní stížnosti, z níž vychází též princip minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci. Opětovně je tak nutno zdůraznit, že ústavní stížnost je krajním prostředkem k ochraně práva nastupujícím tehdy, kdy náprava před těmito orgány veřejné moci již není standardním postupem možná.

Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu pro nepřípustnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2014

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.