IV. ÚS 3542/13
IV.ÚS 3542/13 ze dne 4. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Ing. Přemysla Chmelaře, bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. listopadu 2013 návrh, označený jako ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2013, č.j. 7 Afs 41/2013-8, a jemu předcházejícímu usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. března 2013, č.j. 5 Af 28/2010-12.
Podání však opakovaně nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavnímu soudu je patrné, že navrhovatel se na Ústavní soud obrátil ve více než 170 případech. Přesto i tentokrát tak učinil s vadami, ačkoliv byl opakovaně a prokazatelně o existenci vad poučen, a rovněž tak o ustanovení § 43 odstavci 1 písmenu a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze jen dovodit jeho informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Ústavní soud tedy jeho návrh podle § ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.