IV. ÚS 3508/13
IV.ÚS 3508/13 ze dne 27. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Pavla Korpase, bez právního zastoupení, směřující proti usnesením Okresního soudu Plzeň - město ze dne 6. listopadu 2013, sp. zn. 3 Nt 2796/2013, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Vadným podáním se stěžovatel domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, v němž spatřuje zásah do svých zaručených práv. S ohledem na vady podání byl vyzván k jejich odstranění, a to nejprve na adresu uvedené věznice, odkud bylo Ústavnímu soudu sděleno, že stěžovatel byl propuštěn; následně proto na adresu trvalého pobytu stěžovatele. Ve lhůtě stanovené k odstranění vad podání však stěžovatel Ústavnímu soudu zaslal zpětvzetí svého podání. V něm uvedl, že mimo ústavní stížnosti podal i stížnost ke Krajskému soudu v Plzni, jíž jmenovaný soud vyhověl a dne 27. listopadu 2013 byl stěžovatel propuštěn.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavnímu soudu nezbylo než rozhodnout výše uvedeným způsobem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2014

Vladimír Sládeček v.r. předseda IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.