IV. ÚS 3503/12
IV.ÚS 3503/12 ze dne 8. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně zpravodajky Michaely Židlické ve věci stěžovatelky GRATO spol. s r. o., Palackého 796/57a, Mariánské Lázně, právně zastoupené advokátkou Mgr. Ivanou Sládkovou, Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5, proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2012 sp. zn. 135 EC 44/2010 a návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 1 - 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 a ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené se odmítají.
Odůvodnění:

I. Ústavnímu soudu byl dne 12. 9. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení nákladového výroku výše citovaného rozsudku okresního soudu. Své podání spojila stěžovatelka s návrhem na zrušení části v záhlaví citovaných předpisů.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu.

II. Okresní soud v Ostravě v ústavní stížností napadeném rozsudku rozhodl tak, že žalovaná je povinna zaplatit stěžovatelce náhradu nákladů řízení ve výši 2.230,- Kč.

Stěžovatelka s tímto postupem zásadně nesouhlasí, neboť musí platit náklady na tým svých zaměstnanců, příslušný software, nájemné a odbornou pomoc advokáta. Stěžovatelka musí platit soudní poplatek i v situaci, kdy je žalobní petit naprosto stejný a nemůže se spolehnout na to, že tento nutně vynaložený výdaj jí bude, jako vítězné straně, uhrazen. Příslušný okresní soud své rozhodnutí o výrazném snížení nákladů řízení nijak neodůvodnil. Ústavní stížností napadené usnesení dle stěžovatelky překročilo meze předvídatelného rozhodování obecných soudů. Nalézací soud posoudil náklady řízení jako neúčelně vynaložené, neboť v minulosti již mu byla přiznána jak žalovaná částka s příslušenstvím, tak i náhrada nákladů řízení. Stěžovatelka dále konstatuje, že není v její možnosti žalovat pohledávky najednou, neboť při správě 10.000 pohledávek vůči černým pasažérům, které vznikají a jsou žalovány postupně, nelze rozumně očekávat, že stěžovatelka bude vyčkávat, zda některé osobě vzniklo více pohledávek. Dle náhledu stěžovatelky došlo v předmětném případě k zásahu do jejího základního práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a stejně tak došlo k porušení ustanovení čl. 90 Ústavy. Stěžovatelka se domnívá, že obecné soudy rozhodují o nákladech řízení v bagatelních věcech nejednotně. Současný právní stav, vyvolaný nálezem Ústavního soudu I. ÚS 3923/2011, přináší široký prostor pro uvážení jednotlivých soudců a tedy i nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Z toho důvodu se pak stěžovatelka domáhá zrušení částí výše citovaných právních předpisů.
III. Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Čtvrtý senát Ústavního soudu se ústavní stížností zabýval, načež uzavřel, že na předmětný případ lze aplikovat závěry obsažené ve stěžovatelce známém nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2012 sp. zn. I. ÚS 988/12, a na který lze v podrobnostech odkázat.

Stran návrhu stěžovatelky na zrušení částí právního předpisu odkazuje Ústavní soud na svůj výše citovaný nález, případně na usnesení IV. senátu Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2012 sp. zn. 3477/12 (dostupném na http://nalus.usoud.cz).

Z výše vyložených důvodů odmítl Ústavní soud podanou ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 1 bodů 1. až 4. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. a na zrušení ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř. odmítl dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 43 odst. 1 písm. c) téhož zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. října 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.