IV. ÚS 3454/13
IV.ÚS 3454/13 ze dne 11. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Růženy Přikrylové, bez právního zastoupení, směřujícího proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. října 2013, č.j. 3 Ads 126/2012-111, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. listopadu 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno, prostřednictvím Nejvyššího správního soudu podání, označené jako ústavní stížnost proti shora popsanému rozhodnutí, které navrhovatelka neadresovala Ústavnímu soudu, ale Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dle § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání dopisem ze dne 21. listopadu 2013, který jí byl doručen dne 23. listopadu t.r. Navrhovatelka byla současně poučena, že nebudou-li ve lhůtě 10 dní vady podání odstraněny, bude návrh odmítnut dle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu. Lhůta přitom byla stanovena s ohledem na opakovaně obstrukční přístup navrhovatelky.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2013

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.