IV. ÚS 3415/12
IV.ÚS 3415/12 ze dne 27. 11. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci návrhu stěžovatele M. V., zastoupeného JUDr. Miroslavem Růžičkou, advokátem, AK se sídlem U studánky 29, 170 00 Praha 7, proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. 8. 2011 č. j. 34 C 598/2007-128 a Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2012 č. j. 29 Co 566/2011-170, takto:
Návrh označený jako "Doplnění ústavní stížnosti ze dne 5. září 2012" se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem označeným jako "Doplnění ústavní stížnosti ze dne 5. září 2012" se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozsudků obecných soudů v jeho civilní věci pro porušení článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a článku 38 odst. 2 Listiny.
Dříve, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu stěžovaných rozhodnutí, vždy zkoumá formální náležitosti ústavní stížnosti a podmínky její přípustnosti tak, jak stanoví zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podání předmětného návrhu předcházela ústavní stížnost doručená Ústavnímu soudu dne 5. 9. 2012. Vzhledem k tomu, že se stěžovateli v minulosti opakovaně dostalo poučení o povinném zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem, jež v řízeních o svých ústavních stížnostech nereflektoval, považoval Ústavní soud opětovné zprostředkování této informace za neefektivní a formalistické konání, a proto usnesením ze dne 12. 9. 2012 č. j. IV. ÚS 3415/12-4 stěžovatelovu ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstranění této vady, aniž by stěžovatele předtím k nápravě vyzval. Stěžovatel toto usnesení převzal dne 26. 9. 2012.

Dne 2. 10. 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání vypracované zástupcem stěžovatele a označené jako "Doplnění ústavní stížnosti ze dne 5. září 2012"; toto podání bylo datováno dnem 26. 9. 2012 a podáno k poštovní přepravě dne 1. 10. 2012.

Teprve v tomto podání bylo uvedeno, že stěžovateli byl rozhodnutím předsedy České advokátní komory ze dne 29. 8. 2012 č. j. 2419/12 určen k zastupování v řízení před Ústavním soudem "ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 29 Co 566/2011-170" JUDr. Miroslav Růžička. Přílohou tohoto návrhu byla plná moc udělená jmenovanému advokátovi stěžovatelem dne 6. 9. 2012, tedy ještě ve lhůtě k podání ústavní stížnosti zákonem o Ústavním soudu stanovené (ustanovení § 72 odst. 3 citovaného zákona), neboť naříkaný rozsudek odvolacího soudu byl stěžovateli doručen - dle jeho vlastního tvrzení - 10. července 2012.

Z popsané chronologie procesních úkonů učiněných v řízení o stěžovatelově ústavní stížnosti je patrno, že návrh označený jako "Doplnění ústavní stížnosti ze dne 5. září 2012" byl podán opožděně, pročež Ústavní soud jej odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2012

Miloslav Výborný, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.