IV. ÚS 3367/09
IV.ÚS 3367/09 ze dne 2. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu B. D., bez právního zastoupení takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 29. prosince 2009 návrh, který nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen ve stanoveném počtu stejnopisů (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, popřípadě také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodu uvedeného v ustanovení § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 6. ledna 2010 (dále jen "výzva") vyzvána, aby vytýkané vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta 20 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a byla jí zprostředkována informace, že v případě obtíží s obstaráním právního zástupce má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, jejíž adresa jí byla současně sdělena.

Navrhovatelka byla poučena též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu dne 8. ledna 2010. Následujícího dne, dne 9. ledna 2010, navrhovatelce počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dne 28. ledna 2010. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala.
Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. února 2010

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.