IV. ÚS 3366/13
IV.ÚS 3366/13 ze dne 13. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Aleny Houžvičkové, bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 6. listopadu 2013 návrh, označený jako ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. července 2013, č.j. 5 Afs 41/2013-25, a jemu předcházejícím usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2013, č.j. 15 Af 62/2013-17 a č.j. 30 A 18/2011-71, spojeným s požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků.
Podání však opakovaně nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatelka se na Ústavní soud opakovaně v různých věcech obrátila, se shodným požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků. I tentokrát tak učinila s vadami, přestože byla opakovaně a prokazatelně o existenci vad poučena, a rovněž tak o ustanovení § 43 odstavci 1 písmenu a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze dovodit její informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické a neefektivní.

Ústavní soud proto její návrh podle § ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.